عالیشاه: فشار دربی روی ساق‌ها تاثیر گذاشت

عالیشاه: فشار دربی روی ساق‌ها تاثیر گذاشت