همکاری ۲ ایرانی در برد زوریا لوهانسک؛/ زاهدی ساخت، صیادمنش گل زد