خاطرات طنز و با روحیه عبدالله روا در هتل قرنطینه کرونا در ژاپن