مطهری : امیدواریم برنامه هایمان در این دیدار اجرا شود