گل محمدی : از تارتار میخواهم بهترین ترکیب را بچیند