ویدیونوشت؛ ترس مدیرعامل استقلال از پاداش های مجیدی