حضور در قزاقستان حق تیم اعزامی به مسابقات جهانی/ آزمون مهم کاراته ایران در آستانه مسابقات آسیا

حضور در قزاقستان حق تیم اعزامی به مسابقات جهانی/ آزمون مهم کاراته ایران در آستانه مسابقات آسیا