کلانتری: تمام تیم تلاش کردند و من تنها ضربه آخر را زدم

کلانتری: تمام تیم تلاش کردند و من تنها ضربه آخر را زدم