برد ارزشمند گرایی مقابل حریف کوبایی در وزن 77 کیلوگرم