ژان کارلوس همچنان هدف زمستانی مجیدی / استقلال دست‌ بردار ستاره سری B نیست

ژان کارلوس همچنان هدف زمستانی مجیدی / استقلال دست‌ بردار ستاره سری B نیست