پاشازاده: وقتی از لیست استقلال خط خوردم گریه کردم

پاشازاده: وقتی از لیست استقلال خط خوردم گریه کردم