نویدکیا: به من می‌گفتند بازیکنان قلعه‌نویی را رد کن