سیدجلال: دلیل جذاب نبودن دربی فشار خارجی روی بازیکنان است

سیدجلال: دلیل جذاب نبودن دربی فشار خارجی روی بازیکنان است