نیاز به جراحی نیست؛/ اخباری یک ماه دور از ترکیب تراکتور

نیاز به جراحی نیست؛/ اخباری یک ماه دور از ترکیب تراکتور