اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

طوفان، نیمکت داور و ناظران بازی را از جای برکند