دامن زدن به جادوگری به اعتبار فوتبال ملی لطمه می‌زند