عزیزی خادم: صعود به جام جهانی افتخارش متعلق به تمام مردم ایران است

عزیزی خادم: صعود به جام جهانی افتخارش متعلق به تمام مردم ایران است