دفاعیات مدیر تیم گل گهر از بازیکن گابنی

دفاعیات مدیر تیم گل گهر از بازیکن گابنی