بعضی از زمین ها برای سیزده بدر هم مناسب نیستند!

بعضی از زمین ها برای سیزده بدر هم مناسب نیستند!