صحبت های ابراهیم اشکش در پایان بازی با خوشه طلایی ساوه

صحبت های ابراهیم اشکش در پایان بازی با خوشه طلایی ساوه