رقابت با بیرانوند و دیگر گلرهای تیم ملی از زبان نیازمند