دوزینگ پمپ .مترینگ پمپجذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …شرکت صنايع بسته بندی کاسپینماهم فروشنده ی ترانسمیترفشار(سنسور …

خلیلی: فینالیست آسیا چرا باید این همه مشکل داشته باشد؟