مرندی: هنوز خداحافظی نکردم که به تیم ملی فکر نکنم

مرندی: هنوز خداحافظی نکردم که به تیم ملی فکر نکنم