عبداللهی: با تمام قوا مقابل سپاهان به میدان خواهیم رفت