غفور: فعلا فقط به سپاهان فکر می کنم نه تیم ملی

غفور: فعلا فقط به سپاهان فکر می کنم نه تیم ملی