فخرالدینی در موقعیت جدید برابر تراکتور(عکس)

فخرالدینی در موقعیت جدید برابر تراکتور(عکس)