دلیل عدم حضور صیادمنش در تیم ملی امید

دلیل عدم حضور صیادمنش در تیم ملی امید