لعنت بر تو هیثم العسیری ...  / بازیکن خودخواه رقیب سنتی مرد اول قهرمانی الهلال!