اینزاگی: باز هم خوب بودیم و به رئال مادرید باختیم

اینزاگی: باز هم خوب بودیم و به رئال مادرید باختیم