نویدکیا: یک تیمی همیشه می‌گوید ما نداریم و بدبختیم‌ و اصرار به بدبختی دارد