به خودم می‌گفتم این مسابقه برای ایران مهم است؛  / روایت هادی عامل از گزارش کشتی در سریال پایتخت!

به خودم می‌گفتم این مسابقه برای ایران مهم است؛   / روایت هادی عامل از گزارش کشتی در سریال پایتخت!