کلید مینیاتوری اشنایدرآموزشگاه فنی حرفه ای دانش برتربرس صنعتیتست ورزش NORAV آمریکا/آلمان

زین الدینی:  تبانی هیچ گونه با شخصیت مس سازگاری ندارد