شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …ناتامایسین (ضدکپک) ، تولید کشور …گیت کنترل ترددآنزیم ترانس گلوتامیناز TG ، تی …

خلاصه بازی ماشین سازی 1 - شهرخودرو 1