باقری: باید بزرگی و کوچک‌تری را رعایت کرد/ وساطت دو کاپیتان برای آشتی آقا کریم و طارمی

باقری: باید بزرگی و کوچک‌تری را رعایت کرد/ وساطت دو کاپیتان برای آشتی آقا کریم و طارمی