نجات یک نفر از پای چوبه دار توسط علی دایی

نجات یک نفر از پای چوبه دار توسط علی دایی