پیولی: کلوپ هم چند سال زمان نیاز داشت

پیولی: کلوپ هم چند سال زمان نیاز داشت