پس از پیروزی برابر اسلاویا پراگ؛/ آرتتا: این پیروزی متعلق به بازیکنان است