اخراج بازیکن پرسپولیس به دست داور عربستانی

اخراج بازیکن پرسپولیس به دست داور عربستانی