ما بزرگترینیم و توقعات همیشه بالاست/ آنچلوتی جواب واران را داد؛ هدف قهرمانی شماره 14 است

ما بزرگترینیم و توقعات همیشه بالاست/ آنچلوتی جواب واران را داد؛ هدف قهرمانی شماره 14 است