گزارش: کدام تیم مدعی اصلی قهرمانی در سری A است؟

گزارش: کدام تیم مدعی اصلی قهرمانی در سری A است؟