برای هر ابهامی مستندات وجود دارد؛/ باشگاه گل‌گهر: بایناما به هیچ وجه غیرقانونی نیست 

برای هر ابهامی مستندات وجود دارد؛/ باشگاه گل‌گهر: بایناما به هیچ وجه غیرقانونی نیست