فرچه غلطکیلوازم يدكي مزداطراح ، تولید کننده و مجری پوشش …گیربکس SEW