اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نظامی گنجوی بزرگترین سراینده حماسه‌های عاشقانه پارسی
محمدجعفر محمدزاده  پژوهشگر تاریخ زبان و ادبیات فارسی کم توجهی و دوری از مفاخر و آثار ادبیات فارسی و کمبود تولیدات فاخر زبانی را نقطه آسیب‌پذیر زبان فارسی دانست و گفت: از دیگر مشکلات پارسی‌گویان در طول تاریخ دشمنی با این زبان بوده است و این دشمنی از زمان حمله اسکندر به ایران آغاز شده و  در سده‌های نخست هجری تکرار شد و با حمله مغول به سرزمین‌های ایران به اوج خود رسید و البته هربار مهاجمان نه تنها نتوانستند به زبان فارسی آسیب برسانند بلکه در فرهنگ ایرانی و زبان فارسی هضم و جزئی از آن شدند. این پژوهشگر تاریخ زبان و ادبیات فارسی به کار‌های غیر فرهنگی برای مصادره، تحریف و وارونه نمایی از آثار و مفاخر پارسی و ایرانی پرداخت و مقابله با این جریان غیر فرهنگی را وظیفه پاسداران زبان فارسی دانست. به گفته مدیر رادیو ایران، برای شناخت این شاعر بلندآوازه پارسی‌گو هیچ منبعی مانند مجموعه اشعار نظامی گنجوی نیست که در آن خود را دهقان فصیح پارسی‌زاد معرفی کرده است و خیلی روشن درباره زبان خود می‌گوید: نظامی که نظم دری کار اوستدری نظم کردن سزاوار اوست باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری رادیو تلویزیون