تعمیر تلویزیون ال جیآموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …دستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …موسسه زبان نگار

تلویزیونی قدیمی باعث قطعی گسترده شبکه پهن باند در یکی از شهرهای ولز شد