جمعه, ۱۴ آذر, ۱۳۹۹ / 4 December, 2020
ماهنامه انجمن علمی دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
گزارش ماموریت اوسریس رکس در نشست اخبار روز هوافضایی
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ / باشگاه دانشجویان ایسنا / ماهنامه انجمن علمی دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف / گزارش ماموریت اوسریس رکس
گزارش ماموریت اوسریس رکس در نشست اخبار روز هوافضایی
انجمن علمی دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف، در سی و نهمین برنامه از سلسله جلسات اخبار روز هوافضایی، گزارش ماموریت اوسریس رکس را ارائه می‌کند.
«تـعرفـه هـای چـنـد کـیـلوبـایـتـی»
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ / باشگاه دانشجویان ایسنا / ماهنامه انجمن علمی دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف / پنجاهمین شماره نشریه "اوج"
«تـعرفـه هـای چـنـد کـیـلوبـایـتـی»
پنجاهمین شماره نشریه "اوج" ماهنامه انجمن علمی دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد.
 •  •  •  •