شنبه, ۱۷ خرداد, ۱۳۹۹ / 6 June, 2020
نشره علمی تخصصی جوانه
آبیاری هوشمند روشی نوین در کشاورزی
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ / باشگاه دانشجویان ایسنا / انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران / نشره علمی تخصصی جوانه
آبیاری هوشمند روشی نوین در کشاورزی
شماره سوم "جوانه" نشریه علمی تخصصی انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شد.
 •  •