چهارشنبه, ۱۲ آذر, ۱۳۹۹ / 2 December, 2020
گزارش ماموریت اوسریس رکس
گزارش ماموریت اوسریس رکس در نشست اخبار روز هوافضایی
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ / باشگاه دانشجویان ایسنا / ماهنامه انجمن علمی دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف / گزارش ماموریت اوسریس رکس
گزارش ماموریت اوسریس رکس در نشست اخبار روز هوافضایی
انجمن علمی دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف، در سی و نهمین برنامه از سلسله جلسات اخبار روز هوافضایی، گزارش ماموریت اوسریس رکس را ارائه می‌کند.
 •  •  •