پنجشنبه, ۶ آذر, ۱۳۹۹ / 26 November, 2020
سازمان ملل شورای امنیت