سه شنبه, ۱ مهر, ۱۳۹۹ / 22 September, 2020
یارانه ۱۱۴
زمان واریز یارانه مرداد ۹۹؛ یارانه نقدی ۱۱۴‌تایی شد
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ / یارانه مرداد / یارانه نقدی / یارانه ۱۱۴
زمان واریز یارانه مرداد ۹۹؛ یارانه نقدی ۱۱۴‌تایی شد
پرداختی مردادماه سال جاری که فردا (دوشنبه) انجام می‌شود، صدوچهاردهمین مرحله از واریزی این یارانه است که بدون تغییر مبلغ طی این سال‌ها بوده است.
 •  •  •