چهارشنبه, ۱۲ آذر, ۱۳۹۹ / 2 December, 2020
ابوموی اشعری
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ / علیرضا پناهیان / ابوموی اشعری / دانشگاه امام صادق
پناهیان: ابوموسی اشعری‌ها در حال فریب دادن مردم هستند
پناهیان با اشاره به اینکه فرهنگ مقاومت امروز گسترش یافته است، گفت: مشکل امروز جامعه در امر مدیریت، تعیین مدیران، تشخیص مدیر خوب، به دست آوردن تعریف مدیریت در جامعه انسانی است و هنوز این آمادگی ایجاد نشده است و اشعث مأب‌ها و ابواشعری مأب‌ها مردم را فریب می‌دهند.
 •  •  •